हे दुटप्पी वागणे बरे नाही . .

वृत्त : दिंडी

गण : एकूण मात्रा १९ ( ९ + १० ) .मात्रांची रचना

 

हे दुटप्पी वागणे बरे नाही . .
फुंकरीने जाळ्णे बरे नाही !

 

तू दिले नाहीसही जरी काही ,
याचकाशी मागणे बरे नाही .

 

फूल कोमेजायचेच असताना,
जीव त्याला लावणे बरे नाही !

 

थांब टोचू लागली नखे आता
एवढे कुरवाळ्णे बरे नाही !

 

आजवर त्यांचे कुठे बरे होते ?
आजही त्यांना म्हणे, बरे नाही !

 

थाप  पाठीवर अधेमधे द्यावी
रोजचे वाखाणणे  बरे नाही !

 

एरव्ही सत्कार टाळता येतो
गुच्छ सुंदर टाळणे बरे नाही !

 

हे कुणाला हसल्या शिवाय कळले
आसवे सांभाळणे  बरे नाही !

 

 

प्रतिक्रिया टाका