हिर्वे सूर्य . .

माझ्या अंगावर
एक
झुपकेदार झाडफांदी
हलकेच कललीय्  . .

 

हिरवेगार रानसूर्य
माझ्याभोवती
झुलतायत . .

 

माझं मन
मी आता
त्यांनीच
शाकारून घेतलंय् . .

प्रतिक्रिया टाका