हिरवळीवर फुलं डोलतायत

हिरवळीवर फुलं डोलतायत
वाटेवरच्याला
हसून ओवाळतायत.

प्रतिक्रिया टाका