हा जीव नकोसा का झाला नकळे . .

गणगागाल लगागागा गागाल लगा

 

हा जीव नकोसा का झाला नकळे . .
हातात कधी आला प्याला नकळे !
मी दु:ख पितो जेव्हा ह्यातून नवे ,
ये , अर्थ कसा आयुष्याला नकळे !

प्रतिक्रिया टाका