हत्तीदा . . .

हत्तीदा रे , हत्तीदा
रोज येतं मनात
विचारू का गंमत
सुपाएवढया कानात ?

 

असे कसे मागंपुदं
हलतात तुझे कान ?
डोक्यामधे बसवली का
बिजागरे छान ?

 

दोन-दोन कानाचे
पंखे जरी झुलते
ढेरपोट-अंगाला
हवा कशी पुरते ?

 

लांबलचक कानाचं
पोतं एके पोतं
नगारा वाजतो तसं
ऐकू का रे येतं ?

 

कान उपटायची का
आई तुझे रोज ?
लांबी एकदा कानांची
फूटपट्टीनं मोज  !

 

 

प्रतिक्रिया टाका