स्वप्न . . .

अभ्यास करता करता

मला झोप आली

शाळेचीच स्वप्नं

पडायला लागली . . .

 

आईचं बोट धरून

मंडईत गेले

भाजीविक्याला मी

सर म्हणू लागले  . . .

 

शेवग्याचा शेंगेची

हिरवी फूटपट्टी

लाल लाल मिरच्यांचे

खडू तरी किती !

 

आल्याचे लहानमोठे

कैक खोडरबर

भेंड्याची बॉलपेनं

रुपयाला शंभर  . . .

 

भोपळ्याचा मी घेतला

पृथ्वीचा गोल

उचलताना दप्तर

माझा गेला गोल . . .

 

कुशीवर वळले

नि स्वप्नच संपलं

स्वप्नातलं दप्तर

स्वप्नातच राहिलं  !

 

 

 

 

प्रतिक्रिया टाका