बसलेला वाटे मी

गण – गागागा गागागा गालगा लगाल

 

बसलेला वाटे मी एकटा लिहीत . .
साथीला पण , असते अंतरात गीत !
शब्दांतुन सुखदु:खे मी चितारताच
जग बनते कागद मग, वीत-दीडवीत !

 

 

प्रतिक्रिया टाका