वसंत नयनांत तू भरत जा . .

वृत्त  :  जलोद्धतगती 

गण  :   लगालललगा  लगालललगा

 

वसंत नयनांत तू भरत जा . .
उदासपण दूर घालवत जा !

 

जिवंत नवरंग होत उडती . .
धरून फुलपाखरू बघत जा !

 

फुलांस इतका सुगंध कसला ?
लतांस , गवतांस हे पुसत जा.

 

किती नितळ हा झरा झुळझुळे !
लयीत अपुल्या असा जगत जा !

 

तरूंवर नवी फळे लहडली . .
सलाम सॄजनास त्या करत जा !

 

जसे सह़ज पाखरू किलबिले ,
तसे मधुर गीत तू म्हणत जा !

 

 

प्रतिक्रिया टाका