Currently browsing category

रुदकीप्रणीत

युध्दाचे ढग काळे सरती न अजून . .

गण -गागागा गागागा गागाल लगाल   युध्दाचे ढग काळे सरती न अजून . . शांतीचा यज्ञ कुणी करती न अजून आजउद्या हे सारे बदलेल म्हणून , सोडतसे ‘ माणुसकी ‘ धरती …

खोटयास ‘ खरे ‘ आता म्हणताती लोक

गण – गागाल लगागागा गागागा गाल   खोटयास ‘ खरे ‘ आता म्हणताती लोक हलक्यास ‘ बरे ‘ आता म्हणताती लोक वसतात नभाखाली त्यांनाच विचार . . …

होतीच कुठे मरावया काल उसंत ?

गण – गागाल लगालगा लगागाल लगाल    होतीच कुठे मरावया काल उसंत ? ही रोज मला छळायची एकच खंत इच्छा न जगायची जिथे आज मलाच , …

रस्त्यात कसा अडमडला

गण – गागाल लगागागा गागाल लगाल   रस्त्यात कसा अडमडला दगड मधेच ? लगून कशी मज गेली अवचित ठेच ? तंद्रीतच वाटे , चुकले पाउलवाट . . …