Currently browsing category

रुदकीप्रणीत (अ़क्षरगणांत ) ( प्रत्येक ओळ वेगळ्या वृत्तात )

येते ती रात्र स्वप्न का दाखवते

गण – ओळ क्र. १ चे गण –  गागागा गालगा लगागाल लगा ओळ क्र. २ चे गण – गागागा गागाल लगागाल लगा ओळ क्र. ३ चे गण – गागाल लगागाल लगागाल लगाल ओळ क्र. ४ चे गण – गागाल लगालगा लगागाल लगा रूबाई – येते …

भिक्षा मज वाढता घरांनो , का हो ?

गण – ओळ क्र. १ चे गण –  गागाल लगालगा लगागागा गा ओळ क्र. २ चे गण – गागाल लगागागा गागागा लल / गा ओळ क्र. ३ चे गण – गागागा गागागा गागागा गाल ओळ क्र. ४ …

‘ बोले तैसा चले ‘ ऐसा विरळा . .

गण – ओळ क्र. १ चे गण –  गागागा गागागा गागागा लगा ओळ क्र. २ चे गण – गागाल लगालगा लगागाल लगा ओळ क्र. ३ चे गण – गागागा गागागा गागागा गा ओळ क्र. ४ चे गण – गागागा …

ना रस्ता साथी न ऋतूंचा सहकार

गण – ओळ क्र. १ चे गण –  गागाल गागागा लगागागा लगाल ओळ क्र. २ चे गण – गागाल लगालगा लगागाल लगाल ओळ क्र. ३ चे गण – गागाल लगागाल लगागागा गा ओळ क्र. ४ चे गण – गागाल लगागागा गागाल लगाल रूबाई – ना रस्ता साथी न ऋतूंचा सहकार . . तारे विसरून आज गेलेत करार घेईन परी नाव न थांबायाचे …

जाऊ चल , दोघे एकांतात जरा . .

गण – ओळ क्र. १ चे गण –  गागाल लगागागा गागाल लगा ओळ क्र. २ चे गण – गागाल लगागाल लगागाल लगा ओळ क्र. ३ चे गण – गागाल लगागागा गागागा गाल ओळ क्र. ४ चे गण – गागागा गागागा गागाल लगा रूबाई – जाऊ चल , दोघे एकांतात जरा . . जेथे मिळती प्रेमिक आकाश , धरा चोरून हळू ऐकू त्यांचे संवाद . . येण्याआथी तेथे कोणी तिसरा !  

छातीवर गोळी झेलावी समरात .

गण – ओळ क्र. १ चे गण –  गागाल लगागागा गागाल लगाल ओळ क्र. २ चे गण – गागाल गागाल गागाल लगाल ओळ क्र. ३ चे गण – गागाल लगागागा लगागागा गा ओळ क्र. ४ चे गण – गागाल लगालगा लगागाल लगाल रूबाई – छातीवर गोळी झेलावी समरात . . हा आहे बाणा वीराचा अभिजात झाकून सदा वार जुने पाठीचे हे मात्र पहा, स्वतः विजेते म्हणतात ! …