रुदकी ह्यांची रुबाईवृत्ते .

रुदकी ह्यांची रुबाईवृत्ते .

 
वृत्त क्र. ______लगावली_______________  _____________शिर्षक________________________________  व्हिडिओ
०१.  ऐकू कसला ,वेलीवरती , हा जीव  आहे
०२. गागाल लगागागा गागल लगाल  डोळ्यांत जसे  , रस्त्यात कसा  आहे
०३. गागाल लगागागा गागागा लल / गा
०४. गागाल लगागागा गागागा गाल  खोटयास , मोठी जपली ,  आहे
०५. गागाल लगालगा लगागाल लगा  आले बघ , सार्‍याच ऋतूंना ,
०६. गागाल लगालगा लगागाल लगाल  होतीच कुठे  ,  आहे
०७. गागाल लगालगा लगागागा गा  गालांवर फाकली
०८. गागाल लगालगा लगागागा गाल
०९. गागाल लगागाल लगागाल लगा  सोशीत उन्हाचे चटके
१०. गागाल लगागाल लगागाल लगाल  तोडून , ओठावरचे ,
११. गागाल लगागाल लगागागा गा  दु:खात , त्यागाविण
१२. गागाल लगागाल लगागागा गाल  एकेक जरी भिन्न ,
१३. गागाल लगागाल लगागागा लगा  काळाचे
१४. गागागा गागागा गागाल लगाल  युध्दाचे ढग , ‘ माझे -माझे ‘ ,
१५. गागागा गागागा गागागा गा  ना ये कामी  ,
१६. गागागा गागागा गागागा गाल  हा नाद ,
१७. गागागा गालगा लगागाल लगाल ती माझी  , थांबावी  ,  आहे
१८. गागागा गालगा लगागाल लगा  तू एकांतात  , सूर्याचा
१९. गागागा गालगा लगागागा गा  पायांना हाच एक ,
२०. गागागा गालगा लगागागा गाल  मी कोण ? ,  आहे
२१. गागागा गागाल लगागाल लगा  मी मेल्याचे ,
२२. गागागा गागाल लगागाल लगाल  मासोळी डोळ्यांत
२३. गागागा गागाल लगागागा गा
२४. गागागा गागाल लगागागा गाल

 

प्रतिक्रिया टाका