रानझरा . .

एक रानझरा
एकटाच वाहणारा . .
थोडा सरळ
थोडा वाकडा . .

 

. . कुठे वळसा घालून
कातळखंडाला
वाट चुकल्यासारखा

 

. . कुठे ओलसर
सडा टाकल्यासारखा !
कुठे तुटल्यासारखा
कुठे नटाल्यासारखा . .

 

. . गवतचार्‍यांचे सलाम घेत
रानफुलांचे
निरोप घेत
तो पुढंच वाहत असतो . .

 

. . पहाटेचं
आकाशही
मग , एवल्या रंगीत होड्या घेऊन
अनंताची सफर करतं !

प्रतिक्रिया टाका