रस्त्यास बेत माझा जेव्हा कळून गेला

मात्रावृत्त : रसना
लक्षणे : गा गालगाल गा+ गा गालगाल गा+
+ म्हणजे निच्छित गुरू
छंदोरचना पृष्ठ क्र. ४०९

 

रस्त्यास बेत माझा जेव्हा कळून गेला ,
थांबून तोच माझ्या पाया पडून गेला !

 

वचने दिलीस तेव्हा . . खोटे कशास सांगू ?
नजरेपुढून माझ्या तारा तुटून गेला !

 

गर्दी जरी कितीही मी टाळली तरीही . .
तो एकटेपणाही मजला छळून गेला .

 

एकाक्षणात वस्ती का बिचिराख झाली ?
तोंडून शब्द ह्यांच्या जळता निघून गेला !

 

निवली चिता तरीही धग जाणवे कशाने ?
तरणा कुणी निखारा अवचित विझून गेला !

 

त्या दीर्घ भाषणांचा सारांश सांगताना ,
माझाच शेर त्यांच्या ओठांवरून गेला !

 

.

प्रतिक्रिया टाका