येथे कोणीही कोणाचे नाही . .

वृत्त : मयूरी
गण : गागागा गागागा गागागा गा ( गण : म , म , म, ग )

 

येथे कोणीही कोणाचे नाही . .
ओठाशी हे आणायाचे नाही !

 

आयुष्याचे तू मी दोघे  साथी
मागे कोणी थांबायाचे नाही .

 

जन्मा घाली चोचीसंगे दाणा ,
त्या दात्याशी मागायाचे नाही !

 

जे नाही ते आहे सर्वांसाठी
जे आहे ते एखाद्याचे नाही .

 

दु:खी झालो रक्ताच्या नात्याने
डोळा डोळा पाणी ह्या घावाचे नाही !

प्रतिक्रिया टाका