मोठ्ठी माणसं

मोठ्ठी माणसं मला
बाहुलीसारखं धरतात
नकोनको म्हटलं
तरी पापे घेतात !

 

कोणी म्हणतं गुलामा
कोणी म्हणतं लुच्चा
उगीचच घेतात
माझा गालगुच्चा !

 

म्हणून मी किनई
त्यांच्यावर रुसतो
गालांवरचे पापे
त्यांच्या देखत पुसतो . . !

 

– मोठ्ठी माणसं नुसती
तोंड बघत बसतात
कुण्णाकडे कशी
चौकलेटं नसतात ?

 

प्रतिक्रिया टाका