मी सदाकदा खोटे बोलतो असे नाही . .

सूट घेतलेले अक्षरगणवृत्त :रंगराग
लक्षणे : गालगाल गागागा ! गालगाल गागागा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. १८६

 

मी सदाकदा खोटे बोलतो असे नाही . .
अन् खरे कधीही मी टाळतो असे नाही !

 

ऐक , घर मनामधले बांधणे नव्हे सोपे . .
पुस्तकातले हे मी सांगतो असे नाही .

 

वरवरून शब्दांची लावुनी खता – मलमे ,
घाव काळजावरचा सांधतो असे नाही .

 

काळजीतला माझा चेहरा असे न्यारा . .
मी दिसूनही हसरा , मीच तो असे नाही !

 

माझिया गुहेचा घ्या , जंगलातला पत्ता !
माणसांत मी हल्ली राहतो असे नाही ! !

 

.

प्रतिक्रिया टाका