माझिया मनामधुनी . . .

वृत्त : पाणिबंध

गण [ l गालगाल l गाललगा ! गालगाल l गाललगा ]  छंदो.पान क्र. १८६

 

माझिया मनामधुनी तू मुळी हलूच नये . .
सांग, मी तुझे अपुरे चित्र रंगवूच नये ?

 

कोण अप्सरा दिसली आरशास त्या दिवशी ?
शब्द एकही अजुनी ह्यास का फुटूच नये ?

 

मान ज्या घरात नसे , थांबता कशास तिथे ?
पायरी अशी उतरा जी पुन्हा चढूच नये !

 

हा अनोळखी नसला गाव एरव्ही मजला ,
पावलांस आज जुनी वाट का पटूच नये ?

 

एक तारका तुटुनी ये जशी धरेवरती ,
वाटले , दिवा घरचा कोणत्या विझूच नये !

 

.

प्रतिक्रिया टाका