भू , जल , तेज

भू , जल , तेज , समीर , नभ . .  तत्वे असता तीच ,
धर्म पंथ का भांडती . . ? जो तो म्हणतो मीच !

प्रतिक्रिया टाका