पुन्हा कधी असाच ये . .

अक्षरगणवृत्त : प्रमाणिका
गण : लगालगा लगालगा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. १७७

पुन्हा कधी असाच ये . .
जरा नको . . बराच ये !

तसाच भेटशील ना ?
जसा ऋतू नवाच ये .

नकोस स्वप्न दाखवू . .
समोर तू खराच ये !

दुरून एकटी मला
बघून एकटाच ये !

निमित्त पाहिजेच का ?
अधेमधे उगाच ये !

झुळूक येतसे तसा
कुणा न सांगताच ये .

म्हणेन भेटल्यावरी . .
‘ अजून एकदाच ये ! ‘

.

प्रतिक्रिया टाका