पिसे . .

हवे मनी अदभूत पिसे
– – म्हणशील मग तू देव दिसे . .

 

असा एकदा बन बैरागी
माख उषेचा गुलाल अंगी
बघ , सोन्याच्या रथातले ते
– – बालरवीचे रूप कसे . .

 

चाल नदीच्या काठावरुनी
गुणगुण पक्षांसोबत गाणी
पडेल कानी जलदेवीचे
– – तरंगणारे गोड हसे . .

 

फळभाराने लवली राने
शेते कणसांच्या ओझ्याने
इवल्याशा मातीच्या पोटी
– –  आकाशाचा गर्भ वसे . .

 

असुनि कुठे रे दिसती वारे
गंध दिसेना तरिही पसरे
जाणिवेतुनी देव पाहणे
– – सुख दुसरे ह्याहून नसे . .

 

 

प्रतिक्रिया टाका