नेम निसर्गाचा कधी . .

दोहाप्रकार   : मर्कट

नेम निसर्गाचा कधी मोडू नये म्हणून . . .

फळ आल्यावर जातसे , फूल झाड सोडून !

प्रतिक्रिया टाका