ना रस्ता साथी न ऋतूंचा सहकार

गण –

ओळ क्र. १ चे गण –  गागाल गागागा लगागागा लगाल

ओळ क्र. २ चे गण – गागाल लगालगा लगागाल लगाल

ओळ क्र. ३ चे गण – गागाल लगागाल लगागागा गा

ओळ क्र. ४ चे गण – गागाल लगागागा गागाल लगाल

रूबाई 

ना रस्ता साथी न ऋतूंचा सहकार . .

तारे विसरून आज गेलेत करार

घेईन परी नाव न थांबायाचे

जाईन तिथे वाटा होतील तयार  !

 

मराठी रुबाई – वा.न.सरदेसाई – Marathi Rubai

 

प्रतिक्रिया टाका