अक्षरगण-वृत्ते

वा.न.सरदेसाई ह्यांनी हाताळलेली  अक्षरगण-वृत्ते . 

 
वृत्त  क्र.
 वृत्ताचे नाव ————————–
लगावली ——————————————————–
गझल ————————————————
व्हिडिओ ————–
०१. हिरण्यकेशी  जिथे जिथे मी  आहे
०२. संयुत ललगालगा x २
०३. राधा गालगागा x ३ + गा
०४. कामिनी गालगाल x २ + गा
०५. देवप्रिया गालगागा x ३ + गालगा  वाजली त्यांचीच तोंडे  आहे
०६. आनंदकंद गागाल गालगागा x २
०७. कलिंदनंदिनी   लगालगा x ४  रुजू जरी दिलेस तू . . .

 आहे
०८. प्रमीला लगागा x ३
०९. देवराज गालगाल  x ३ + गालगा  पापणी भिजू नये   आहे
१०. प्रमाणिक लगालगा x २  पुन्हा कधी  आहे
११. व्योमगंगा  गालगागा x ४  फूल का त्यांना मिळावे  आहे
१२. कलापति गालगाल  x ३ + गा  एक जे सुरेख फूल . . .  आहे
१३. रागिणी गालगा ललगालगा   x २ ते वसंत जरी किती . . .  आहे
१४. मेनका गालगाल  x २ + गालगा हा जरी रस्ता चुकीचा  आहे
१५. पाणिबंध  [ l गालगाल l गाललगा ! गालगाल l गाललगा  ]    ( छंदोरचना पान  १८६ )  माझिया मनामधुनी  आहे
१६. सौदामिनी लगागा x ३ + लगा
१७. मानसभंजनी गाललगा लगालगा x २  आज नटून का हवा . . .  आहे
१८.  मदिराक्षी ललगागा  ललगागा ललगा
१९. स्रग्विणी गालगा x ४
२०.  वसुंधरा लगालगा गागागा x २
२१. विभावरी लगालगा x ३   समोरचे न सैन्य    आहे
२२. वियत् गंगा लगागागा लगागागा लगागागा लगागागा

 

  मनापासून  आहे
२३. मंजुघोषा गालगागा  x ३
२४. वैशाख गागाल गालगाल लगागाल गालगा
२५. वीरलक्ष्मी गालगा x ३
२६. हिमांशुमुखी लगाललगा x ४
२७. महामाया लगागागा x २
२८. शालिनी गागागागा गालगा गालगागा
२९. श्येनिका गालगाल गालगाल गालगा
३०.  प्रसूनांगी लगागागा x ३
३१. वनमाला ललगागा लगालगा ललगा
३२.  भुजंगप्रयात लगागा x ४
३३. स्नेहलता गाललगा  x २ + गालगा
३४. शुभकामी गागालल  x ३ + गा गा
३५.  सारंग गागाल  x ४
३६. मयूरसारिणी गालगालगा लगालगागा ( छंदोरचना पान क्र.१४७ )
(किंवा , ‘ भृंगावर्त ‘ मोडणीगालगाल गालगाल गा s गा )
( छंदोरचना पान क्र.१८० )
 कैद मी तुझ्या  आहे
३७. इंद्रवंशा गागालगागा ललगालगा लगा
३८. भामिनी गालगा गालगा गालगा गा  मी तुला माळण्या फूल न्यावे  आहे
३९. रम्याकृति  गागाल लगागाल लगागा
४०. सुकामिनी द्विरावृत्ता  गालगाल गालगा x २   का सुखासुखी  आहे
४१. जलोद्धतगती लगालललगा x २ वसंत नयनांत . . .  आहे
४२. उपेंद्रवज्रा लगालगागा ललगालगागा
४३. मंदाकिनी गागालगा x ४        ( छंदोरचना पान २८२ )  जो जो वठाया लागलो  आहे
४४. विबुधप्रिया गालगालल x 3 + गालगा ( छंदोरचना १७५ )

गालगा + ललगालगा x 3 ( वृत्तदर्पण )

 गोड ओझरते . . .  आहे
४५. रंगराग गालगाल गागागा x २
४६. प्रेय गाललगा गालगा  x २  ह्या नगरीच्या कशा . . .  आहे
४७. मयूरी गागागा गागागा गागागा गा( गणः म,म.म.ग)

 

प्रतिक्रिया टाका