दु:खच कडवे व्हावे . .

सवलत घेतलेले अक्षरगणवृत्त : मातंगी
लक्षण : गागागा ! गागागा

 

दु:खच कडवे व्हावे . .
मी ते गीत म्हणावे !

 

पडक्या वाड्यावरती
तृण होउन डोलावे !

 

धनिक गुरांना कसचे
संस्काराचे दावे ?

 

माझ्याच खुन्यांची ही
नात्यामधली नावे .

 

चालत चालत आली
वेशीवरती गावे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका