तुफाने येउनी गेली . .

अक्षरगणवृत्त : महामाया
गण : लगागागा लगागागा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. २७९

तुफाने येउनी गेली . .
जिवांशी खेळुनी गेली !

फुलांना जे हसू आले ,
टिपे गंधाळुनी गेली !

कशाला कोकिळा रानी
तराणे गाउनी गेली ?

घरी राहून केव्हाची . .
सुखे कंटाळुनी गेली !

नदी जी कोरडी होती ,
पुराने वाहुनी गेली ?

सदाची पालवी येथे . .
नवी आली . . जुनी गेली .

प्रतिक्रिया टाका