डॉ. जार इल्लाम ह्यांची रुबाईवृत्ते . .

डॉ. जार इल्लाम  ह्यांची रुबाईवृत्ते . 

 
वृत्त क्र. ______लगावली________  _________________शिर्षक________________  व्हिडिओ
०१.  लागलो तुझ्यामुळे  आहे
०२. गालगा लगालगा लगागाल लगाल
०३. गालगा लगालगा लगागागा गा
०४. गालगा लगालगा लगागागा गाल
०५. गालगा लगागाल लगागाल लगा  थबकता जरासा  आहे
०६. गालगा लगागाल लगागाल लगाल  जीवनातला शेवटचा
०७. गालगा लगागाल लगागागा गा
०८. गालगा लगागाल लगागागा गाल  मी न एकदाही  आहे
०९. गालगा लगागागा गागाल लगा
१०. गालगा लगागागा गागाल लगाल
११. गालगा लगागागा गागागा गा  उग्रशा फुलांपाशी  आहे
१२. गालगा लगागागा गागागा गाल
१३. गालगा लगालगा लगालगा लगा
१४. गालगा लगालगा लगालगा लगाल
१५. गालगा लगागाल लगालगा लगा
१६. गालगा लगागाल लगालगा लगाल  मी इथेच माझे
१७. गालगा लगागागा गालगा लगा
१८. गालगा लगागागा गालगा लगाल

 

प्रतिक्रिया टाका