जीवन म्हणजे स्वप्न असावे . .

सवलत घेतलेले अक्षरगणवृत्त : रुक्मवती
लक्षणे गाललगागा ! गाललगागा
छंदोरचना पृष्ठ क्र. २५२

 

जीवन म्हणजे स्वप्न असावे . .
जाग जशी ये , दृश्य तुटावे !

 

 

कोण कुणाचे ऐकत असते ?
आपण अपले सांगत जावे !

 

 

ना इथला नात्यात कुणीही . .
पण , सगळी नात्यातिल गावे .

 

 

ऊन्ह नि छाया भांडत होते
सापडती का ह्यास पुरावे ?

 

 

कोमल असते हृदय फुलांचे . .
त्यांस ऋतूंचे कळव न कावे .

 

……

प्रतिक्रिया टाका