जितता न ये . .

गण : ललगालगा x ३

 

जितता न ये , हरता न ये , कसले जिणे ?
रण सोडुनी फिरता न ये , कसले जिणे ?

 

परक्या घरी कुढता मला दिसतेस , पण . .
मन मोकळे करता न ये , कसले जिणे ?

 

पडलो जरी , इतरांपरी भवसागरी
बुडता कळे , तरता न ये , कसले जिणे ?

 

नजरेपुढे भिरभिरतसे फुलपाखरू . .
क्षण सार्थकी धरता न ये , कसले जिणे ?

 

जगलो उगीचच संपण्यापुरता इथे
मजला उद्या उरता न ये , कसले जिणे ?

 

अधरात मंत्रित दिव्य-अस्त्र असूनही,
समरात ते स्मरता न ये , कसले जिणे ?

 

.

प्रतिक्रिया टाका