जाऊ चल , दोघे एकांतात जरा . .

गण 

ओळ क्र. १ चे गण –  गागाल लगागागा गागाल लगा

ओळ क्र. २ चे गण – गागाल लगागाल लगागाल लगा

ओळ क्र. ३ चे गण – गागाल लगागागा गागागा गाल

ओळ क्र. ४ चे गण – गागागा गागागा गागाल लगा

रूबाई 

जाऊ चल , दोघे एकांतात जरा . .

जेथे मिळती प्रेमिक आकाश , धरा

चोरून हळू ऐकू त्यांचे संवाद . .

येण्याआथी तेथे कोणी तिसरा !

 

प्रतिक्रिया टाका