कुठून आले मोहक वादळ दाराशी . . .

 

गणएकूण मात्रा २२ . ( ८ मात्रा + ८ मात्रा + ६ मात्रा ) 

कुठून आले मोहक वादळ दाराशी ?
गजर्‍याचा ये , अजून दर्वळ दाराशी !

 

कानी आले , कालच झाले लग्न तुझे
ऐकू आला रात्री गोंधळ दाराशी !

 

गंगा आली माझ्या गावी केव्हाची
आहे का पण साधा ओहळ दाराशी ?

 

दगडाला दगडाने उत्तर देण्याला,
दगडच नव्हता . .  होता कातळ दाराशी !

 

सरत्या रात्री तुझ्या स्मॄतीचा पारिजात . .
करी रिकामी जखमी ओंजळ दाराशी !

 

.

प्रतिक्रिया टाका