कळीला कळीला . .

कळीला कळीला फुलू द्यायचे
जगाला उद्या दर्वळू द्यायचे . .

 

घरी स्वागताला उभी तोरणे
प्रतीक्षेत दारांपुढे अंगणे
तिथे पावलांना वळू द्यायचे . .

 

हळू  चोच चोचीमधे गुंतता
जपावी फुलासारखी शांतता
मुक्या हॄदगतांना उलू द्यायचे . .

 

पुजावे असे संस्कॄतीचे ठसे
उरी घेउनी जी समाधी वसे
तिथे दोन अश्रू ढळू द्यायचे . .

 

पुढे चालताना भले कैकदा
रुतो आपुल्या पायि काटाखडा
कुणाला कशाला कळू द्यायचे

 

प्रतिक्रिया टाका