ओळ जुन्या गाण्याची . .

वृत्त दासी

गण : एकूण मात्रा २४ (६+६+ ६+६ )

 

ओळ जुन्या गाण्याची ओठी ये सहजपणे
घटकाभर हळव्याशा आठवणी चाळवणे !

 

विसरणार मी न कधी रात्र तशी . . चंद्र तसा . .
आणि दिवा दोघांनी एकदमच मालवणे !

 

मधेमधे   वार्‍यावर खिडकीची उघडझाप
दचकत मग मस्त तुझे लाजेने चुळबुळणे .

 

फुललेला पारिजात . . हलके ये गंध आत . .
श्वासांच्या झुळुकांचे मिठीतले दरवळणे .

 

ओठ बंद असताना , बोलणार कोण कसे ?
शब्दांविण  हवे  – नको मनोमनी ओळखणे !

 

सावध की बेसावध . . डोळ्यांवर झोप अशी . .
तों , कानी पडलेले कुठूनसे आरवणे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका