आयुष्य मी विजेचे जगलो मनाप्रमाणे . .

मात्रावृत्त : रसना

लक्षणे : [ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा + ]
+ म्हणजे निश्चित गुरू .

 

आयुष्य मी विजेचे जगलो मनाप्रमाणे . .
उजळून जग क्षणी त्या , विझलो मनाप्रमाणे !

 

माझा विनोद जेव्हा कळला न पंडितांना ,
गंभीर चेहर्‍यांना हसलो मनाप्रमाणे !

 

केला कुठे कधी मी उपहास जिंकल्यांचा ?
मी मात्र झुंजताना हरलो मनाप्रमाणे !

 

दिसला वसंत . . तो ही लांबून पाठमोरा . .
मग , बाळगीत काटे फुललो मनाप्रमाणे .

 

सारी हयात माझी त्या लक्तरांत गेली . .
नसुनी जगात आता सजलो मनाप्रमाणे !

 

.

प्रतिक्रिया टाका