आम्ही कोल्याची पोरं

आम्ही कोल्याची पोरं पितो दर्याचं वारं ..

सरा सकाली शेंदरी
कुनी वाटंनं टाकला
लाल मंगलोरी कौलावं
कसा गुलाल फाकला
पिवल्या उन्हाच्या कांडीनं झाली सोन्याची दारं .  .

 

घराघराला लागून
वल्या वालूचं आंगन
लाट हलूच येऊन
जाय रांगोली काढून
सात रंगांनी माखलं शंख- शिंपल गुल्जार . .

 

मार हिरव्या हातांनी
निलं आकाश झेलती
दुधासारकं चांदनं
परं किनार्‍या वरती
कंदी रातंचं भेटाया येती उतरून तारं . .

 

आमी होरीच्या पायानं
समिंदरावं चालतो
मासं चांदीचं चवदार
करंडी भरून आनतो
दिवं घेऊन दोल्यांत उबा सांजंचा अंधार . .
आम्ही कोल्याची पोरं पितो दर्याचं वारं

 

 

प्रतिक्रिया टाका