अलगूज . .

मावळतीपलीकडील

आपल्या

सात  रंगांच्या विश्वात

सप्तसुरांची मोहक झुंबरं

टांगून ठेवावीत , म्हणून

गुराख्याच्या  अलगुजावर

सूर्य

टपलेला असतो  !

 

. . अलगूज वाजंल की ,

पहाटहोते . .  सूर्य जागा होतो  . . .

रानाला भुरळ घालतो .

सोनेरी दान देतो ..

 

. हळूहळू

सुरांसाठी  हात पसरतो .

. .  रान हसत असतं

अगदी  मनापासून _

 

सूर  ऐकता ऐकता

सूर्य भान विसरतो . .

हाती  न लागलेले सूर

कानांत साठवीत

सूर्य

जड पावलांनी

निघून जातो . .

एकेक  दिवसअसाच जातो . .

 

रान काही गुराख्याचं अलगूज

सूर्याला  द्यायला तयार नसतं  !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया टाका