अनुक्रमणिका – गझला व वृत्ते

वा.न.सरदेसाई ह्यांनी हाताळलेली  अक्षरगण-वृत्ते . 

 
वृत्त  क्र.
 वृत्ताचे नाव ————————–
लगावली ————————————————
गझल ———————————–
व्हिडिओ ———–
०१. हिरण्यकेशी
०२. संयुत ललगालगा x २
०३. राधा गालगागा x ३ + गा
०४. कामिनी गालगाल x २ + गा
०५. देवप्रिया गालगागा x ३ + गालगा
०६. आनंदकंद गागाल गालगागा x २
०७. कलिंदनंदिनी   लगालगा x ४  रुजू जरी दिलेस तू . . .

 आहे
०८. प्रमीला लगागा x ३
०९. देवराज गालगाल  x ३ + गालगा
१०. प्रमाणिक लगालगा x २
११. व्योमगंगा  गालगागा x ४
१२. कलापति गालगाल  x ३ + गा  एक जे सुरेख फूल . . .  आहे
१३. रागिणी गालगा ललगालगा   x २ ते वसंत जरी किती . . .  आहे
१४. मेनका गालगाल  x २ + गालगा हा जरी रस्ता चुकीचा  आहे
१५. पाणिबंध गालगाल  गाललगा x २
१६. सौदामिनी लगागा x ३ + लगा
१७. मानसभंजनी गाललगा लगालगा x २  आज नटून का हवा . . .  आहे
१८.  मदिराक्षी ललगागा  ललगागा ललगा
१९. स्रग्विणी गालगा x ४
२०.  वसुंधरा लगालगा गागागा x २
२१. विभावरी लगालगा x ३
२२. वियत् गंगा लगागागा x ४ असे सामान  /  मना[पासून  आहे
२३. मंजुघोषा गालगागा  x ३
२४. वैशाख गागाल गालगाल लगागाल गालगा
२५. वीरलक्ष्मी गालगा x ३
२६. हिमांशुमुखी लगाललगा x ४
२७. महामाया लगागागा x २
२८. शालिनी गागागागा गालगा गालगागा
२९. श्येनिका गालगाल गालगाल गालगा
३०.  प्रसूनांगी लगागागा x ३
३१. वनमाला ललगागा लगालगा ललगा
३२.  भुजंगप्रयात लगागा x ४
३३. स्नेहलता गाललगा  x २ + गालगा
३४. शुभकामी गागालल  x ३ + गा गा
३५.  सारंग गागाल  x ४
३६. मयूरसारिणी गालगा लगालगा लगागा
३७.  दंद्रवंशा गागालगागा ललगालगा लगा
३८. भामिनी गालगा गालगा गालग गा
३९. रम्याकृति  गागाल लगागाल लगागा
४०. सुकामिनी द्विरावृत्ता  गालगाल गालगा x २
४१. जलोद्धतगती लगालललगा x २ वसंत नयनांत . . .  आहे
४२. उपेंद्रवज्रा लगालगागा ललगालगागा
४३. मंदाकिनी गागालगा x ४
४४. विबुधप्रिया गालगा + ललगालगा x ३  गोड ओझरते . . .  आहे
४५. रंगराग गालगाल गागागा x २
४६. प्रेय गाललगा गालगा  x २  ह्या नगरीच्या कशा . . .  आहे
४७. मयूरी गागागा गागागा गागागा गा( गणः म,म.म.ग)

 

 वा.न.सरदेसाई ह्यांनी हाताळलेली – एका गुरुएवजी दोन लघू अशी सवलत घेतलेली अक्षरगणवृत्ते .

वृत्त क्र. _वृत्ताचेनाव____________ _लगावली_________________ __________गझल_____________ _व्हिडिओ_
०१. प्रभाव  पुन्हा न चांदणे  आहे
०२. कामदा गालगालगा  x २
०३. मंजुघोषा गालगागा  x ३  ध्येय माझे / गझलवेडी / हीच चर्चा / मी जुनी  ४ आहेत
०४. वैखरी गागालगा x ३
०५. कादंबरीद्विरावृत्ता गालगागा गालगा  x २
०६. तोटक ललगा  x ४
०७. सोमराजी लगागा x २
०८. विद्द्युल्लता गागाल गालगागा गागाल गालगा  कोणी म्हणेल  आहे
०९. भामिनी गालगा गालगा गालगागा
१०. कल्याण गागागागा x ३
११. शुद्धकामदा लललगालगा गालगालगा
१२. रुक्मवती गाललगागा x २
१३. प्रमद्धरा गागालगा लगा  x २
१४. लज्जिता गालगागा लगालगा गागा
१५. स्वानंदसम्राट गागाल गागा x २
१६. माल्यश्री गागागागा x २ + गागागा
१७. श्येनिका गालगाल x २ + गालगा
१८. सुकेशी लगागागा लगागा
१९. रंगारंग गालगाल गागागा x २
२०. मातंगी गागागा गागागा
२१. सती +जलौघवेगा लगालगागा  x ३
२२. राधा गालगागा x ३ + गा
२३. मृगाक्षी लगागागा x २ + लगागा
२४. मेनका गालगागा  x २ + गालगा  रडत मी होतो जरी  आहे
२५. मेधावी गागागाल गागागाल गागागा
२६. श्रीलीला गागागा x ४
२७. मानसहंस ललगालगा x ३  जितता न ये  आहे
२८. पद्मावर्त गागागा गागा x २

 

वा.न.सरदेसाई ह्यांनी हाताळलेली  मात्रावृत्ते . 

 
वृत्त क्र.  वृत्ताचे नाव —————
लगावली . .————————————————–
गझल  .—————————————-
 व्हिडिओ  ————
०१. शुभगंगा  कुठुन आले  ?  आहे
०२. मध्यरजनी गालगागा गालगागा गालगागा गालगागा( व्योमगंगा अक्षरगण वृत्ताप्रमाणे )
 वाकण्यापेक्षा /धोरण्यांशी / कागदी  आहे
०३. लवंगलता एकूण मात्रा २८ .एकूण ५ मात्रागणांपैकीकोणताही गण .

असे एकूण ७ गण.

१६व्या मात्रेवर अवसान .

ओळीअंती गुरू अक्षर ( – ) हवे.

 वासंतिक देहावर  आहे
०४. जीवकलिका  लगागागा लगागागा लगागागा लगागागा(वियतगंगा ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )  जरासे घाव  आहे
०५.  मालीबाला एकूण मात्रा १९ .( – प – + – u + )( – = गुरू ,

प = एकूण आठ मात्रा ,

+ = आवश्यक गुरू , u= लघू )

सांज ढळल्यावर

 आहे
०६. वरमंगला गालगा गालगा गालगा गालगा( स्रग्विणी ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )  बोट लावून  आहे
०७. रसना  गागाल गालगागा x २( आनंदकंद ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )  कलहात मी

 

 आहे
०८. कालगंगा गालगागा गालगागा गालगागा गालगा(देवप्रिया ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )  जोडण्यासाठी जरी  आहे
०९. दिंडी लगावली : एकूण मात्रा १९ . ( ९ + १० ) .|लक्षणे : मात्रांची रचना :

पहिल्या भागात प्रथम ३ मात्रांचा एक गण .

त्यापुढे ६ मात्रांचा गण .

दुसर्‍या भागात ३+३=६ मात्रा .

शेवटी दोन गुरू असावेत.

 हे दुटप्पी  आहे
१०.  विधाता  ( हिंदी )   एकूण मात्रा २८ ( १४+ १४)  जे कधी न जमले मजला, उपयोगच   २ आहेत
११. विनोद ( एकूण मात्रा १२  ) गागाल गालगागा  गावात आज हे ते  
१२. वल्लभा गागालगा  x ४
( मंदाकिनी ह्या अक्षरगण वृत्ताप्रमाणे )
 सवयीमुळे तर  
१३. वीणावती लगागा x ३+ लगा(सौदामिनी ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )  तुझ्या पापणीचा  
१४.  दासी  एकूण मात्रा २४ (६+६+ ६+६)  ओळ जुन्या गाण्याची  
१५.  भुवनसुंदर  उ प म्हणजे १४ किंवा १५ मात्रा.( उ = ४ किंवा ५ मात्रा .प = ८  मात्रा . + म्हणजे निश्चित गुरू )  बोल काहीतरी  
१६.  अनलज्वाला  एकूण २४ मात्रा ( ८ + ८ + ८ ) इतके सुंदर / बीजामधले  
१७.  पादाकुलक  एकूण १६ मात्रा .प्रत्येकचरणात ‘यति’ ८ व्या मात्रेवर  ओढाळ कसे  
१८.  वंशमणी एकूण मात्रा २० ( प प + + )( प = ८  मात्रा . + म्हणजे निश्चित गुरू ) हवा कैफ  
१९.  कर्णफुल्ल एकूण मात्रा १६(विद्युन्माला ह्या अक्षरगणवृत्ताप्रमाणे )  आभाळाशी जुळल्या  
२०.  भूपति  एकूण मात्रा २२ (१० + १२ )  का तुझ्या स्मृतींना  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

प्रतिक्रिया टाका