अनुक्रमणिका – रुबाई व वृत्ते

रुदकी ह्यांची रुबाईवृत्ते .

 
वृत्त क्र. ______लगावली_______________  _____________शिर्षक________________________________  व्हिडिओ
०१.  ऐकू कसला ,वेलीवरती , हा जीव  आहे
०२. गागाल लगागागा गागल लगाल  डोळ्यांत जसे  , रस्त्यात कसा  आहे
०३. गागाल लगागागा गागागा लल / गा
०४. गागाल लगागागा गागागा गाल  खोटयास , मोठी जपली ,  आहे
०५. गागाल लगालगा लगागाल लगा  आले बघ , सार्‍याच ऋतूंना ,
०६. गागाल लगालगा लगागाल लगाल  होतीच कुठे  ,  आहे
०७. गागाल लगालगा लगागागा गा  गालांवर फाकली
०८. गागाल लगालगा लगागागा गाल
०९. गागाल लगागाल लगागाल लगा  सोशीत उन्हाचे चटके
१०. गागाल लगागाल लगागाल लगाल  तोडून , ओठावरचे ,
११. गागाल लगागाल लगागागा गा  दु:खात , त्यागाविण
१२. गागाल लगागाल लगागागा गाल  एकेक जरी भिन्न ,
१३. गागाल लगागाल लगागागा लगा  काळाचे
१४. गागागा गागागा गागाल लगाल  युध्दाचे ढग , ‘ माझे -माझे ‘ ,
१५. गागागा गागागा गागागा गा  ना ये कामी  ,
१६. गागागा गागागा गागागा गाल  हा नाद ,
१७. गागागा गालगा लगागाल लगाल ती माझी  , थांबावी  ,  आहे
१८. गागागा गालगा लगागाल लगा  तू एकांतात  , सूर्याचा
१९. गागागा गालगा लगागागा गा  पायांना हाच एक ,
२०. गागागा गालगा लगागागा गाल  मी कोण ? ,  आहे
२१. गागागा गागाल लगागाल लगा  मी मेल्याचे ,
२२. गागागा गागाल लगागाल लगाल  मासोळी डोळ्यांत
२३. गागागा गागाल लगागागा गा
२४. गागागा गागाल लगागागा गाल

हजरत इल्लाम सहर इष्क आबादी  ह्यांची रुबाईवृत्ते .

 
वृत्त क्र. ____________लगावली__________________ __________ शिर्षक__________________________  व्हिडिओ
०१. तू सोड मनातली
०२. गागाल  लगालगा लगालगा लगाल
०३. गागाल लगागाल लगालगा लगा
०४. गागाल लगागाल लगालगा लगाल
०५. गागाल लगागागा गालगा लगा
०६. गागाल लगागागा गालगा लगाल माझे घर नसता कोठे उरली  आहे
०७. गागागा गालगा लगालगा लगा माझ्यामागून रंग , माझ्या दु:खांस  आहे
०८. गागागा गालगा लगालगा लगाल पाने शिशिरातली  आहे
०९. गागागा गागाल लगालगा लगा
१०. गागागा गागाल लगालगा लगाल
११. गागागा गागागा गालगा लगा संतांचे , पुष्पांचे सारखे  आहे
१२. गागागा गागागा गागागा लगाल बसलेला वाटे  आहे

डॉ. जार इल्लाम  ह्यांची रुबाईवृत्ते .

 
वृत्त क्र. ______लगावली________  _________________शिर्षक________________  व्हिडिओ
०१.  लागलो तुझ्यामुळे  आहे
०२. गालगा लगालगा लगागाल लगाल
०३. गालगा लगालगा लगागागा गा
०४. गालगा लगालगा लगागागा गाल
०५. गालगा लगागाल लगागाल लगा  थबकता जरासा  आहे
०६. गालगा लगागाल लगागाल लगाल  जीवनातला शेवटचा
०७. गालगा लगागाल लगागागा गा
०८. गालगा लगागाल लगागागा गाल  मी न एकदाही  आहे
०९. गालगा लगागागा गागाल लगा
१०. गालगा लगागागा गागाल लगाल
११. गालगा लगागागा गागागा गा  उग्रशा फुलांपाशी  आहे
१२. गालगा लगागागा गागागा गाल
१३. गालगा लगालगा लगालगा लगा
१४. गालगा लगालगा लगालगा लगाल
१५. गालगा लगागाल लगालगा लगा
१६. गालगा लगागाल लगालगा लगाल  मी इथेच माझे
१७. गालगा लगागागा गालगा लगा
१८. गालगा लगागागा गालगा लगाल

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया टाका