अनुक्रमणिका नवीन

क्र.  ( चेहर्‍याची चंद्रकोर ) गझलवृत्त / छंदगण , लगावली , मोlणी / लक्षणे इ.सूचना 
जिथे जिथे मी रहात . .हिरण्यकेशीl लगालगागा l लगालगागा l लगालगागा l लगालगागा 
दिन संपले इथले . . संयुतललगालगा l ललगालगा 
एकदाची आज माझी . .राधागालगागा l गालगागा l गालगागा l गा 
राहिले अजून आमचे . .कामिनीl गालगाल l गालगाल l गा 
वाजली त्यांचीच तोंlे . .देवप्रियागालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा 
ते जे तसे निराळे झाले . .आनंदकंदगा, गालगाल , गागा ! गा, गालगाल , गागा 
रुजू जरी दिलेस तू . . कलिंदनंदिनीलगालगा l लगालगा l लगालगा l लगालगा 
महापूर येऊन गेला . .प्रमीलालगागा l लगागा l लगागा 
पापणी भिजू नये . .देवराजl गालगाल l गालगाल l गालगाल l गालगा 
१०पुन्हा कधी असाच ये . .प्रमाणिकालगालगा l लगालगा 
११काय, आयुष्यामधे मी . .व्योमगंगागालगागा l गालगागा ! गालगागा l गालगागा 
१२चालता थकेन मी न . . कलापतिl गालगाल l गालगाल l गालगाल l गा अनुक्रमणिकेत ह्या गझलेचे फक्त शिर्षक बदलायचे आहे .
१३ते वसंत जरी किती . . नेत्रदागालगा ललगालगा गालगा ललगालगा 
१४हा जरी रस्ता चुकीचा . .मेनकागालगागा l गालगागा l गालगा 
१५माझिया मनामधुनी . .पाणिबंधl गालगाल l गाललगा ! गालगाल l गललगा 
१६नको ते कशाला . .सौदामिनीलगागा l लगागा l लगागा l लगा 
१७आज नटून का हवा . .मानसभंजनीl गाललगा l लगालगा ! गाललगा l लगालगा 
१८बघते वाट कधीची . .मदिराक्षीl ललगागा l ललगागा l ललगा 
१९काळजीच्या चेहर्‍यांनी . . देवप्रियागालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा 
२०कोण फुंकून गेले . .स्रग्विणीl गालगा l गालगा l गालगा l गालगा 
२१मुक्त कसे गेत नवे . . मानवतीगाललगा गाललगा गाललगामूळ २१ नंबरची गझल ” फुलेच वेचायाचे ” ही आता १३५ क्रमांकावर टाकायची आहे .२१ नंबरच्या गझलेच्या जागी एक नवीन गझल टाकायची  .
२२समोरचे न सैन्य . .विभावरीलगालगा l लगालगा l लगालगा 
२३मनापासून कोणाला . . वियत् गंगालगागागा l लगागागा l लगागागा l लगागागा 
२४अंतरीचे बंl मी . .मंजुघोषा गालगागा l गालगागा l गालगागा 
२५मी काल एकटाच . .वैशाख[ गा , गालगाल , गालल l गा , गालगाल , गा ] 
२६टाळले माणसांचे . .वीरलक्ष्मीl गालगा l गालगा l गालगा 
२७कl्याकुलपांत . .हिमांशुमुखीलगाललगा l लगाललगा ! लगाललगा l लगाललगा  
२८तुफाने येउनी गेली . .महामायालगागागा  l लगागागा 
२९अर्धे गेले दूर . .शालिनीगागागागा  ! गालगागालगागा 
३०हे सुरम्य शस्त्र . .श्येनिकाl गालगाल l गालगाल l गालगा 
३१नको आता कुणाचेही . .प्रसूनांगीलगागागा l लगागागा l लगागागा 
३२भिजती गात गात . .वनमालाl ललगागा l लगालगा l ललगा 
३३मोकळ्या माझ्या . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
३४तुझ्या अंतरीचे . .भुजंगप्रयातलगागा l लगागा l लगागा l लगागा 
३५रान फुलांनी उजळू . .स्नेहलताl गाललगा l गाललगा l गाSलगा 
३६थोlे सुख आताच . .शुभकामीl गागालल l गागालल l गागालल l गागा 
३७आज आयुष्य का . .स्रग्विणीl गालगा l गालगा l गालगा l गालगा 
३८पुशीत आसवे जशी . .कलिंदनंदिनीलगालगा l लगालगा l लगालगा l लगालगा 
३९एक मी खुळ्यातली . .श्येनिकाl गालगाल l गालगाल l गालगा 
४०वाटेत ना एकही . .सारंगगागाल l गागाल l गागाल l गागाल 
४१कैद मी तुझ्या मनात . .मयूरसारिणी[ l गालगाल l गालगाल l गाSगा ] 
४२ही प्रतीक्षा संपण्याचे . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
४३वार्‍यास कोणी पकlून . .इंद्रवंशागागालगागा l ललगालगालगा 
४४मी तुला माळण्या फूल . .भामिनीl गालगा l गालगा l गालगा l गा 
४५विश्वास जरी टाकत  . .रम्याकृतीl गागालल l गागालल l गागा 
४६का सुखासुखी झुरू . .सुकामिनी द्विरावृत्तागालगाल गालगा गालगाल गालगा 
४७वसंत नयनांत तू . .जलोद्धतगतीl लगालललगा ! लगालललगा  
४८ही कशी आयुष्य . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
४९तुला हवे ते घlतेच . . उपेंद्रवज्रालगालगागा l ललगालगागा 
५०जो जो वठाया . . मंदाकिनीगागालगा l गागालगा l गागालगा l गागालगा 
५१येथे कोणीही कोणाचे . .मयूरीगागागागा गागागागागागा ( वृत्त दर्पण ) गण : म म म ग  
५२गोl ओझरते तसे . .विबुधप्रियागालगालल l गालगालल l गालगालल l गालगा  
५३वारसा देऊन जावे . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
५४फूल का त्यांना मिळावे . .व्योमगंगागालगागा l गालगागा ! गालगागा l गालगागा 
५५जरी आज भाग्यात . .भुजंगप्रयातलगागा l लगागा l लगागा l लगागा 
५६सांlते भल्यांची अब्रूच . .रंगरागl गालगाल l गागागा ! गालगाल l गागागा 
५७ह्या नगरीच्या कशा . .प्रेयगाललगा l गालगा ! गाललगा l गालगा  
५८मी जनातला टाळतो . .चांदणेगण : र , य , य , ग ( उस्फूर्त – स्वतंत्र +क्षरगणवृत्त )मूळ गझ्ल क्र. ५७ नंतर ह्याच विभागात लगेचच नवीन गझल टाकायची आहे . त्या गझलचा क्रमांक नवीन ५८ असेल . 
 XXXXXXXXXXXX 
५९पुन्हा न चांदणे असे . .प्रभावलगालगा l लगालगा l लगालगा l लगा 
६०अंतरातुनी रंगताच . .कामदा[ l गालगाल l +  l l गालगाल l + ] 
६१मी जुनी टाकून आलो . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
६२ना आरशाला धl . .वैखरीगागालगा l गागालगा l गागालगा 
६३मन मला जागेपणी . .कादम्बरीगालगागा l गालगा 
६४हसण्यात तुझ्या . .तोटकलल l गाललगालल l गाललगा 
६५सावलीला ऊन का . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
६६पुन्हा मोहरावे . . असे . .सोमराजीलगागा l लगागा 
६७कोणी म्हणेल , की . .विद्द्युल्लतागा , गालगाल , गागा ! गा, गालगाल, गा 
६८शेवटी व्हायचे तेच . .भामिनीl गालगा l गालगा l गालगा l गा 
६९विसरा आता आठवणींनो . .कल्याणl गागागागा l गागागागा l गागागा 
७०विरत चाललो . .शुद्धकामदालललगालगा गालगालगा 
७१हीच चर्चा आजही . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
७२जीवन म्हणजे स्वप्न . रुक्मवतीl गाललगागा ! गाललगागा 
७३ध्येय माझे जर इथे . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
७४चंद्रास आजही हे . .प्रमद्दरागा , गालगाल , गा ! गा , गालगाल , गा  
७५राहिले रे , अजून श्वास . .लज्जितागालगागा लगालगा गागा 
७६माझ्या जिव्हारी तो . .स्वानंदसम्राटगागाल l गागा ! गागाल l गागा 
७७नक्षत्रांची मैफल . .माल्यश्रीl गागागागा l गागागागा l गागागा 
७८जीवना , पुरेत चोचले . .श्येनिकाl गालगाल l गालगाल l गालगा 
७९फक्त खोट्यालाच . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
८०कळीला त्रास होता . .सुकेशीलगागागा l लगागा 
८१मी सदाकदा खोटे . .रंगरागl गालगाल l गागागा ! गालगाल l गागागा 
८२दु:खच कlवे व्हावे . .मातंगीl गागागा ! गागागा 
८३जिवंत होतो म्हणून . .सती + जलौघवेगालगालगागा लगालगागा लगालगागा 
८४सर्व यंत्रेच माणसे . .लज्जितागालगागा लगालगा गागा 
८५ओठ शिवलेल्या टिपेवर . .राधागालगागा l गालगागा l गालगागा l गा 
८६गावी अखेर आता . .विद्द्युल्लतागा , गालगाल , गागा ! गा, गालगाल, गा 
८७सुखाचे सोबती आहेत .मृगाक्षीलगागागा l लगागागा l लगागा 
८८जे नको ती माणसे . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
८९भिजत होती पापणी . .मेनकागालगागा l गालगागा l गालगाअनुक्रमणिकेत ह्या गझलेचे फक्त शिर्षक बदलायचे आहे .
९०गझलवेlी आज . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
९१कोरl्या lोळ्यांत . .राधागालगागा l गालगागा l गालगागा l गा 
९२मी असा दिसलो तरी . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
९३तू आलीस रानी . .मेधावीगागागाल l गागागाल l गागागा 
९४दुर्जन म्हणजे रोगचश्रीलीलाl गागागा l गागागा ! गागागा l गागागाअनुक्रमणिकेत ह्या गझलेचे शिर्षक बदलायचे आहे .
९५जितता न ये , हरता . .मानसहंसललगालगा l ललगालगा l ललगालगा 
९६हे का कुणी फुलांना . .विद्द्युल्लतागा , गालगाल , गागा ! गा, गालगाल, गा 
९७हे कधीचे कफन . .मंजुघोषागालगागा l गालगागा l गालगागा 
९८वाटे , सहवासात . .पद्मावर्तl गागागागा l गागागागा l गागा 
९९आता जरी आरशात . . सती + जलौघवेगालगालगागा लगालगागा लगालगागामूळ गझ्ल क्र. ९६ नंतर त्याच विभागात लगेचच नवीन गझल टाकायची आहे . ती गझल अशी . त्या गझलचा क्रमांक नवीन ९९ असेल .
 XXXXXXXXXXXX 
१००lोळ्यांत चंद्र तुझिया . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१०१गावात आज हे ते . .विनोद[ गा l गालगाल l + ] 
१०२धोरण्यांशी वागण्याची  . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
१०३लपवून ठेवण्याचा . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१०४कल्पना नसता असेही . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रामूळ गझ्ल क्र. १०० नंतर लगेचच नवीन गझल टाकायची आहे . ती गझल अशी . त्या गझलचा क्रमांक नवीन १०४ असेल .
१०५जरासे घाव टाकीचे . .जीवकलिका[ लगागागा l लगागागा l लगागागा l लगागा+ ] 
१०६भारावल्या चितेचा . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१०७वाहवा ! दुनियाच सारी . .कालगंगा[ l गालगागाl गालगागा l गालगागा l गाल+ ] 
१०८आयुष्य संपवाया क्षण . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१०९मी तशी माघार घेणे . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
११०मी श्वास श्वास माझे . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१११असे सामान खोलीभर . .जीवकलिका[ लगागागा l लगागागा l लगागागा l लगागा+ ]मूळ गझ्ल १०७ च्या जागी नवीन गझल टाकायची आहे . ती गझल अशी . त्या गझलचा क्रमांक नवीन १११ असेल .मूळ १०७ नंबरची गझल ही आता १५४ क्रमांकावर टाकायची आहे .
११२रंगवा मैफल तुम्ही . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
११३तेही ठरून गेले . . मीही . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
११४वाटले इकlे तरी . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
११५विश्वास केवढा हा . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ] मूळ गझल क्रमांक ११० आणि १११ च्या मध्ये , म्हणजे ११० नंतर नवीन गझल टाकायची आहे . ती अशी .  आता तिचा क्रमांक ११५ असेल .
११६असा एकांत तार्‍यांना . .जीवकलिका[ लगागागा l लगागागा l लगागागा l लगागा+ ] 
११७अमुच्यात जन्मताची . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
११८बोट लावून जो तो . .वरमंगला[ गालगा l गालगा l गालगा l गालगा ] 
११९माझ्याच चेहर्‍याला . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१२०कागदी तुमच्या फुलांना . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
१२१जोlण्यासाठी जरी मी . .कालगंगा[ l गालगागाl गालगागा l गालगागा l गाल+ ] 
१२२जे वाटते नवे , ते . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१२३मी न मायेने कधी . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
१२४रस्त्यास बेत माझा . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१२५सवयीमुळे तर हृदयही . .वल्लभा[ गागालगा l गागालगा l गागालगा l गागाल+ ] 
१२६माझ्या खर्‍या घराची . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१२७वाकण्यापेक्षा मला मी . .मध्यरजनी[ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] २८मात्रा 
१२८आयुष्यभर सुखाच्या . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ] अनुक्रमणिकेत ह्या गझलेचे फक्त शिर्षक बदलायचे आहे .
१२९कोणती बाराखlी . .कालगंगा[ l गालगागाl गालगागा l गालगागा l गाल+ ]अनुक्रमणिकेत ह्या गझलेचे फक्त शिर्षक बदलायचे आहे .
१३०कलहात मी फुलांच्या . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१३१तुझ्या पापणीचा इशारा . .वीणावती[ l लगागा l लगागा l लगागा l लगा ] 
१३२होतो अबोल तेव्हा . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१३३वासंतिक देहावर . .लवंगलता[ l प l प l प गा+ ] २८ मात्रा 
१३४सारेच एकतर्फी जेव्हा . . रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१३५जे कधी न जमले . .विधाता ( हिंदी )एकूण मात्रा २८ ( १४ + १४ ) 
१३६फुलेच वेचायाचे जरी . .दिग्पालएकूण मात्रा २८ ( १४ + १२ )मूळ २१ नंबरची गझल ” फुलेच वेचायाचे ” ही आता १३५ क्रमांकावर टाकायची आहे . असे करतांना त्या गझलचे वृत्त वसंधरा असे पूर्वी टाकण्यात आले आहे . ते नाव बदलून दिग्पाल असे गझलेच्या वर  लिहिणे .
१३७सांज ढळल्यावर मला . .मालिबाला[ गा l प l गा+ S गाल l + ] १९ मात्रा 
१३८ओळ जुन्या गाण्याची . .दासी[ भृ  l भृ  l भृ  l भृ ] 
१३९आयुष्य मी विजेचे . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ] मूळ गझल क्रमांक १३२ आणि १३३ च्या मध्ये , म्हणजे १३२ नंतर नवीन गझल टाकायची आहे . ती अशी . आता तिचा क्रमांक १३९ असेल .
१४०जगण्यातच माझ्या . .भूपति[ गा l प l प l गा+ ] २२ मात्रा 
१४१बोल , काहीतरी कळू दे . .भुवनसुंदर[ उ l प l + ] १४ किंवा १५ मात्रा  
१४२हल्ली हवेतसुद्धा . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ] मूळ गझल क्रमांक १३४ आणि १३५ च्या मध्ये , म्हणजे १३४ नंतर नवीन गझल टाकायची आहे . ती अशी . आता तिचा क्रमांक १४२ असेल .
१४३बीजामधले हिरवेपण . .अनलज्वाला [ l प l प l प ] एकूण २४ मात्रा . 
१४४ओढाळ कसे हे मन . .पादाकुलकएकूण मात्रा १६. [ l प l प ] .यति आठव्या मात्रेवर . 
१४५थेंब नेत्री तुझ्या  . .भूपति[ गा l प l प l गा+ ] २२ मात्रामूळ गझल क्रमांक १३६ आणि  १३७ च्या मध्ये , म्हणजे १३६ नंतर नवीन गझल टाकायची आहे . ती अशी . आता तिचा क्रमांक १४५ असेल .
१४६हवा कैफ दु:खातले . .वंशमणी[ l प l प l गा + ] २० मात्रा 
१४७आभाळाशी जुळल्या . .कर्णफुल्ल[ गा l प l गागागा ] 
१४८का तुझ्या स्मृतींना . .भूपति[ गा l प l प l गा+ ] २२ मात्रा 
१४९उपयोगच नव्हता तेव्हा . .विधाता ( हिंदी )एकूण मात्रा २८ ( १४ + १४ ) 
१५०इतके सुंदर गीत कसे . .अनलज्वाला[ l प l प l प ] २४ मात्रा 
१५१हे दुटप्पी वागणे . .दिंlी[ लगा l गागागा l लगा l लगा l गा+ ] किंवा [ गाल l गागागा l गाल l गाल l गा+ ]  
१५२आयुष्य मी कुणाला . .रसना / विनोद द्विरावृत्ता[ गा l गालगाल l गा + , गा l गालगाल l गा+ ]  
१५३लाख असता चांदण्या . .मध्यरजनी [ l गालगागा l गालगागा l गालगागा l गालगा+ ] एकूण २८ मात्रा . 
१५४कुठून आले मोहक वादळ . .शुभगंगा [ l प l प l  –  –  + ] एकूण २२  मात्रा .मूळ १०७ नंबरची गझल ही आता १५४ क्रमांकावर टाकायची आहे .
१५५लिलावात बोली , सौदे . . चंद्रकला [ l प l + , उ l प l + ] एकूण २४ / २५ मात्रा . 
१५६रानोमाळी शिंपित अमृत . .अनलज्वाला [ l प l प l प ] एकूण २४ मात्रा . 
     
     
     
दिंlी : पहिल्या भागात प्रथम ३ मात्रांचा एक गण . त्यापुढे ६ मात्रांचा गण . दुसर्‍या भागात ३ ३ = ६ मात्रा . आणि शेवटी दोन गुरू असावेत .
मुस्तजाद गझल – क्रमांक १०६ ,१०७ आणि १३२

प्रतिक्रिया टाका