सारेच एकतर्फी जेव्हा

मात्रावृत्त : रसना / विनोद द्विरावृत्ता लक्षणे : गा गालगाल गा+   गा गालगाल गा+  . + म्हणजे निच्छित गुरू .   …

रानपण . .

मळलेल्या पाऊलवाटांचे हे स्वार्थी नजराणे ! सार्वभौम सम्राटानं नाइलाजानं स्वीकारलेलं मांडलिकत्व ! . . एक लयास गेलेलं रानपण .   – इथे …

हिर्वं नातं . .

रानाकडे बघताना , उन्हाचं स्मित हवं रानापाशी बोलताना बन्सीचं गीत हवं . .   रानासोबत खेळताना, झर्‍याचे पाय हवेत . . रानशब्द …

रानवठा . .

मुकेपणालाही इथे अर्थ असतो रानवठ्यात !   इथे , पक्ष्यांनी बोलायचंय् वार्‍यानं गुणगुणायचंय् उन्हानं हसायचंय् पाऊसधारांनी नाचायचंय् . .   आकाशानं विचारायचंय् …

रानदिवे . .

एक अजस्त्र काळं पान आकाशातून गळून पडावं , तसा सार्‍या रानावर सांजकाळोख दाटतो . .   . . रातकिड्यांच्या किर्रर्र आवाजानं रानसुद्धा …

रानभेट . .

रानापासून मी खूप काही घेतलंय् . . — रानासारखं मोठं मन नसतं घराचंही !   जसं पेरावं तसं उगवतं रानात .   …

आठवण . .

निळं आभाळ हिर्व्यागर्द रानाशी बोलत होतं . .   : तुझ्या सावलीदार अंगणात चुकार गुरूं थकून भागून बसलं आहे , कास भरू …

रान देऊळ देऊळ . .

रान देऊळ देऊळ जित्या खांबांवरी उभे डोंगराच्या मंदिलात हिर्व्या तुर्‍यावाणी शोभे . .   ढेकळाच्या मुठींमधे बुक्का गुलाल मावेना नाचे वारकरी वारा …

उन्हाचं रान . .

हिर्व्यागार पानथरांतून इथे , सूर्य झिरपत उतरतो . . मातीला कवडशाचं पान पान फुटत जातं आणि . .   पिवळ्याधम्मक उन्हाचंही दिवसाकाठी …

इंद्रधनुष्य . .

त्या फांदीवर पिवळीजर्द पानं होती . . तशी काही हिर्वीकंच ! किरमिजी . . सोनेरी पोपटी . . शेंदरी नवी पानं चुळबुळ …

पालवी . .

निष्पर्ण मन घेऊन रानात शिरलो रानाला म्हणालो , ‘ मी झडलोय उपाय सांगशील ? ‘   रान हसलं . मान डोलावून त्यानं …

असूया . .

हिर्व्या रानात पानांत फुलं चांदण्याची आली आभाळात पुनवेची आज कूस उजवली . .   दाटे , असूयेच्या पोटी मनी गडद अंधार शुभ्र …

पापणी भिजू नये . .

अक्षरगणवृत्त : देवराज गण : ( गालगाल ) ३ + गालगा   पापणी भिजू नये , असे रडून घेतले आसवांमधून मी कधी …

मैफील . .

समोर जाळी – झुडपं बसकण मारून बसलेली . . ओणवी – उभी झाडं अंगाखांद्यांवर रेललेली गुंतताना कललेली . .   झरा चार्‍यावर …

चिऊ . .

इवली वाडी . . रानझाडी . . रानझाडीत सुरेख माझं घर कौलारू . . मंगलोरी पंखांच !   – – लहानपण पाखरागत …